Vedtægter

LOVE OG VEDTÆGTER FOR

VIBORG OG OMEGNS FUGLEVENNER

§ 1

FORENINGENS NAVN:
Viborg og Omegns Fuglevenner.

§ 2

FORMÅL:

Foreningens formål er ved afholdelse af medlemsmøder, udstillinger m.v. at udbrede kendskabet til stuefugle, pleje og opdræt.

§ 3

KONTINGENT:

Generalforsamlingen fastsætter hvert år kontingent for henholdsvis seniorer (dækker også ægtefæl-le/samlever) og juniorer (medlemmer under 18 år). Opkrævning sker ved udsendelse af giroindbeta-lingskort, og betaling kan ske ved brug af dette eller ved kontant betaling til et bestyrelsesmedlem. Kontingentet skal være betalt senest den 1. april samme år. Bestyrelsen vil efter denne dato i med-lemsbladet gøre opmærksom på, at medlemmer, som ikke har betalt inden en ny frist med tillæg af et gebyr på 25 kr., vil blive slette af medlemslisten og først kan optages på ny, når kontingent og ge-byr er betalt. Såfremt et slettet medlem indmelder sig igen året efter eller senere, opkræves der ikke gebyr.

Til arrangementer, hvor foreningen yder tilskud, ydes der fuldt tilskud til ægtefælle/samlever.

Indmeldelse af nye medlemmer kan ske til et bestyrelsesmedlem, og der betales ikke indmeldelses-gebyr. Ved indmeldelse efter 1. oktober betales der halvt kontingent.

§ 4

UDMELDELSE:

Udmeldelse kan ske til et bestyrelsesmedlem, og der sker ikke tilbagebetaling af kontingent.

§ 5

EKSKLUSION:

Eksklusion af et medlem kan finde sted på en generalforsamling, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor. Det er dog en forudsætning, at bestyrelsen mindst 1 måned før generalforsamlingen skriftligt har underrettet medlemmet om, at eksklusionsspørgsmålet vil blive rejst på den kommende generalforsamling og grunden hertil. Medlemmet skal samtidig gøres opmærksom på, at han har krav på at fremlægge sine synspunkter på generalforsamlingen, inden der foretages afstemning om eksklusion.

§ 6

GENERALFORSAMLING:

Generalforsamling afholdes hvert år i februar måned og er foreningens højeste myndighed i alle anliggender. Indkaldelse skal ske i medlemsbladet eller ved personlig underretning til samtlige medlemmer senest 1 måned før generalforsamlingens afholdelse. Forslag, som ønskes behandlet, skal fremsættes skriftligt og være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når der i bestyrelsen er flertal herfor, eller når 25% af foreningens medlemmer fremsætter motiveret begæring herom til bestyrelsen.

Der foretages skriftlig afstemning, såfremt en af de fremmødte fremsætter begæring herom.

§ 7

REGNSKABET:

Kassereren fremlægger revideret regnskab, som forinden generalforsamlingen er godkendt af besty-relsen. Regnskabet skal udformes således, at det klart fremgår, hvilke indtægter og udgifter der er knyttet til foreningens forskellige aktiviteter. Regnskabsåret er kalenderåret. Bestyrelsen kan ikke uden generalforsamlingens godkendelse optage lån. Godkendelse heraf kan ske på en ordinær gene-ralforsamling eller ekstraordinær generalforsamling og kræver almindelig stemmeflertal.

§ 8

BESTYRELSEN:

På generalforsamlingen vælges en bestyrelse, som består af 5 af foreningens medlemmer. Valgene gælder for 2 år. Formanden og kassereren vælges direkte af generalforsamlingen. Formanden og 1 bestyrelsesmedlem vælges på ulige årstal, og kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på lige årstal. Endvidere vælges 2 revisorer, 1 revisorsuppleant og 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år. Den bestyrelsessuppleant, som har fået flest stemmer, indtræder i bestyrelsen, hvis behovet opstår. Be-styrelsen vælger selv sin næstformand og sekretær. Under valgene i § 8 kan kun vælges 1 person fra hver husstand. For at kunne vælges, skal en person enten være til stede eller have givet bestyrelsen tilsagn.

§ 9

LOVÆNDRINGER:

Lovændringer kan kun ske på en ordinær generalforsamling og kræver, at 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.

§ 10

FORENINGENS OPLØSNING:

Foreningens opløsning kan kun ske, såfremt 2/3 af samtlige medlemmer på en ordinær generalfor-samling stemmer herfor. Såfremt der ikke er mødt 2/3 af samtlige medlemmer, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor almindelig stemmeflertal er beslutningsdygtig. I tilfælde af opløsning afgør et flertal af de fremmødte, hvorledes foreningens midler og materiel skal anvendes.

———-

Således vedtaget på generalforsamlingen den 12. februar 2002

__________

Finn Nielsen

Formand

Comments are closed.