Historie

VIBORG OG OMEGNS FUGLEVENNERS HISTORIE OG FREMTID

I 1942 satte en kreds af fugleinteresserede sig for at oprette en forening for stuefugleejere i Viborg med det formål at arrangere sammenkomster med foredrag og forevisning dyrefilm for på den måde at udbrede kendskabet til stuefuglenes pasning og opdræt. Den stiftende generalforsamling blev afholdt på Afholdshotellet den 27. november 1942, og maskinpasser Aage Madsen blev valgt som foreningens første formand. Foreningen fik navnet ”Fuglevennen for Viborg og Omegn”. Det første sæt vedtægter kom i det store og hele til at lyde som vedtægterne for ”Fuglevennerne i København”.

Allerede året før i januar 1941 blev der for første gang udstillet stuefugle. Udstillingen var arrange-ret af racedueforeningen. Det var lykkedes for foreningen at fremskaffe følgende fugle: Zebrafinker, Mågefinker, Kubafinker, Pavefinker, Klerkefinker, Kronfinker, Mosambiqsisken, Undulater, Kanarier (gul, hvid, orange, grøn, broget og Norwich) samt Dværgpapegøjer (Orangehovedet, Fischers og Personata). Udstillingen blev en stor succes med fin omtale i pressen og ca. 700 besøgende, og den blev den direkte anledning til, at ”Fuglevennen for Viborg og Omegn” blev stiftet.

Herefter var foreningen aktiv frem til ca. 1946. I perioden fra 1946 til 1950 kørte foreningen på lavt blus, men fra begyndelsen af 1950 steg aktiviteten igen. På dueudstillingen i januar 1950 var der således 32 udstillingsnumre med stuefugle.

Det vides ikke med sikkerhed, hvornår ”Fuglevennen for Viborg og Omegn” holdt sin første udstilling i eget regi, men i 1954 blev der afholdt udstilling i Viborg Hallen, og her tilfaldt ærespræmien for skuets bedste opdræt Frode Thomsen, der havde udstillet 1,1 Stor Kubafinke med 3 unger. Det fremgår også, at der var 16 udstillere, der havde udstillet godt 200 fugle fordelt i 70 bure, og at besøgstallet var over 600.

I 1962 indkaldte den daværende formand, Svend Hansen, til ekstraordinær generalforsamling, hvor der skulle tages stilling til, om foreningen skulle nedlægges, da medlemstallet efterhånden var faldet til ca. 20. Det blev dog vedtaget at fortsætte, men med en ny bestyrelse. Foreningen oplevede herefter fremgang. Bl.a. var antallet af udstillingsnumre i 1963 på 66, i 1965 på 75 og i 1967 på 95.

1969 blev året, hvor starten blev taget til det samarbejde, vi i dag kender som ”Landsforeningen Danske Fugleforeninger” (LDF). LDF er en sammenslutning af landets fugleforeninger. Der har gennem de senere år været adskillige diskussioner om strukturen i sammenslutningen, og det kan desværre føre til, at flere foreninger udmelder sig, men det må tiden jo vise.

I flere år holdt foreningen udstilling hvert andet år, men efter 1971 fandt den sted hvert år.

Før 1978 havde foreningen været med til at stifte De Samarbejdende Midtjyske Fugleforeninger, som havde det formål, at de tilsluttede foreninger kunne udveksle erfaringer samt afholde et årligt fuglemarked i Silkeborg. I 1991 bestod sammenslutningen af fugleforeningerne i Give, Herning, Horsens, Ikast, Randers, Silkeborg, Skive Århus, Samsø og Viborg. Foreningerne har siden da holdt sammen – dog er Skive og Samsø ikke længere med i sammenslutningen.

I 1987 blev der oprettet en støtteforening til hovedforeningen. Formålet hermed var først og frem-mest at sikre hovedforeningen et økonomisk sikkerhedsnet. Støtteforeningen kørte frem til 2004, hvor den blev nedlagt og de økonomiske midler overført til hovedforeningen.

På et tidspunkt har foreningen skiftet navn til det nuværende, som er ”Viborg og Omegns Fugleven-ner”. Hvornår det er sket, har det ikke været muligt at finde frem til, men det ligger fast, at det i hvert fald i 1992 var navnet.

I 1992 indgik foreningen samarbejde om Foreningshuset på Villavej, hvor alle møder blev holdt. På udstillingen var der 36 udstillere, som udstillede 121 numre.

I 1993 faldt antallet af udstillere til 26, men til gengæld blev der udstillet 134 numre.

Herefter lå antallet af udstillere ret konstant. Både i 1994, 1996, 1997 og 1998 var der 31 udstillere, og der blev udstillet henholdsvis 150, 118, 91 og 114 numre.

Fra 2000 er antallet af udstillere og udstillingsnumre faldet noget. I 2000 var der 24 udstillere og 93 numre og i 2001 var der 21 udstillere og 68 numre.

I 2002 måtte udstillingen aflyses på grund af fjerkræsygdommen Newcastle Disease.

I 2003 lykkedes det at finde ny lokaler. Foreningshuset var efterhånden temmelig nedslidt, og da kommunen havde planer om parkeringspladser, og en nedrivning derfor måtte anses for sandsynligt, valgte den daværende bestyrelse at arbejde på at finde egnede lokaler. Det lykkedes at indgå et sam-arbejde med Soldaterforeningerne, som holdt til på den nu nedlagte Viborg Kaserne, og her har for-eningen holdt til siden. I 2003 var antallet af udstillere og udstillingsnumre faldet yderligere til 17 udstillere og 54 numre.

I 2004 var der 19 udstillere og 61 numre.

ooo – ooo

Siden slutningen af 90’erne har foreningen desværre måttet konstatere et fald i både medlemstal samt antallet af udstillere og fugle på udstillingerne. Grundene hertil kan være mange, men en af grundene er i hvert fald, at flere gamle medlemmer er stoppet med fuglehold og derfor har meldt sig ud af foreningen. Der er kommet mange nye medlemmer til, men dels har det ikke kunnet opveje antallet af gamle medlemmer, som er stoppet, og dels har de nye ikke i tilstrækkeligt omfang ønsket at udstille fugle, hvilket førte til, at foreningen så sig nødsaget til at aflyse udstillingen i 2005.

Der er ingen grund til at skjule, at foreningen – på lige fod med mange andre foreninger – er ramt af, at folk i dag har mange forskellige interesser og muligheder og derfor må foretage prioriteringer af fritiden. Det betyder en vigende interesse for at deltage aktivt i foreningens arbejde, og det smit-ter naturligvis af på bestyrelsens lyst til at stable arrangementer på benene. Det er derfor også svært at få nogen til at påtage sig bestyrelsesarbejde.

Det kan synes paradoksalt, når man tænker på, at mange holder fugle – måske endda flere end no-gensinde. Det er indlysende, at man opnår større viden og dermed større muligheder for succesop-levelser med sine fugle, hvis man søger viden og erfaring, og det kan man få gennem et medlem-skab af en fugleforening. Det er en kendsgerning, at fugleholdere gennem årene er blevet meget dygtigere til at opnå opdræt. Det betyder også, at der kan fås fugle i alle prisklasser, således at det ikke kun er en lille ”elite”, der kan være med.

Der er i øjeblikket 45 familiemedlemskaber af foreningen, og set i lyset af, at foreningen i 1962 var nede på 20 medlemmer, og alligevel reddede skærene, er der trods alt grund til en vis optimisme, og fremtidige drøftelser må vise, på hvilken måde foreningen skal drives videre.

Har du fået lyst til at høre mere om Viborg og Omegns Fuglevenner, er du meget velkommen til at kontakte undertegnede på telefon 86 67 30 59.

Viborg den 27. oktober 2005

Finn Nielsen

formand

Formandsrækken
1942 – 1952 Aage Madsen, Skovbo, Viborg
1952 – 1962 Svend Hansen, Baldersvej, Viborg
1962 – 1971 Gregers Poulsen, Brandstrup, Rødkjærsbro
1971 – 1973 Frits Kristensen, Klostervænget, Viborg
1973 – 1977 Agner F. Jensen, Koldingvej, Viborg
1978 – 1979 Erik Grodt, Grundtvigsvej, Viborg
1979 – 1981 Jørgen Nielsen, Gl. Bruunshaabsvej, Rindsholm
1981 – 1983 Eigil Pedersen, Tyttebærvej, Viborg
1983 – 1987 Erik Mikkelsen, Drosselvej, Ørum
1987 – 1989 Jan Szwed, Bruunsvej, Viborg
1989 – 1993 Eigil Pedersen, Tyttebærvej, Viborg
1994 – 1996 Ejnar Mogensen, Svinglen, Viborg
1997 Krestian Würtz, Kongemosevej, Frederiks
1998 Erik Grodt, Æblevej, Viborg
1999 – 2000 Krestian Würtz, Kongemosevej, Frederiks
2001 – 2006 Finn Nielsen, Vesterheden, Viborg
2006 – Eigil Pedersen, Tyttebærvej, Viborg

Comments are closed.